ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ “Грийнтек Про” ЕООД УСЛУГИ

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е https://ec.europa.eu/

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “Грийнтек Про” ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.egosbaby.com Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.egosbaby.com съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.egosbaby.comне представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на “Грийнтек Про” ЕООД.

4. След кликане на бутона “Продължи”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошница /количка/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.

5. “Грийнтек Про” ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица “Грийнтек Про” ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на “Грийнтек Про” ЕООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. “Грийнтек Про” ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на “Грийнтек Про” ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “Грийнтек Про” ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от “Грийнтек Про” ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “Грийнтек Про” ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Грийнтек Про” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

“Грийнтек Про” ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на закупената стока гаранционните условия на съответните производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до клиента, с изключение на промоционалните пакети. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.egosbaby.com

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Грийнтек Про” ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.egosbaby.com

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Грийнтек Про” ЕООД се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “Грийнтек Про” ЕООД услуги;
• да уведомява незабавно “Грийнтек Про” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети “Грийнтек Про” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.egosbaby.comв нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна при приключване на поръчката , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “Грийнтек Про” ЕООД

15. “Грийнтек Про” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. “Грийнтек Про” ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.egosbaby.com

17. “Грийнтек Про” ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Грийнтек Про” ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “Грийнтек Про” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.egosbaby.com

17а. “Грийнтек Про” ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. “Грийнтек Про” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “Грийнтек Про” ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Грийнтек Про” ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 “Грийнтек Про” ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “Грийнтек Про” ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес hello@egosbaby.com . “Грийнтек Про” ЕООД събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги и маркетингови цели. Всички цели, за които “Грийнтек Про” ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. “Грийнтек Про” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “Грийнтек Про” ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Грийнтек Про” ЕООД.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

22 “Грийнтек Про” ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. “Грийнтек Про” ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на регистрация и заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Грийнтек Про” ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, “Грийнтек Про” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни:
Наименование “Грийнтек Про” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 175389399
Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин 4, бл. 427В
E-mail: hello@egosbaby.com
Телефон.: 0893 502 702

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

“Грийнтек Про” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
23.1. (1) “Грийнтек Про” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето търговски услуги на www.egosbaby.com, приемането и изпращането на поръчки и рекламни съобщения, въз основа на:

– Изрично получено съгласие от Вас като клиент, въвеждайки своите имейл, телефон, имена, адрес за доставка и друга лична информация;
– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Грийнтек Про” ЕООД;
– За целите на легитимния интерес на “Грийнтек Про” ЕООД.
(2) “Грийнтек Про” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на www.egosbaby.com.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
23.2. (1) “Грийнтек Про” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:
– създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на www.egosbaby.com за поръчването на предлаганите стоки
– осигуряване на доставка на Вашите поръчки;
-регистрация на участник в събитие, организирано от “Грийнтек Про” ЕООД;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на информационната сигурност;
– изпращане на информационни и промоционални съобщения.
– подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) “Грийнтек Про” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничение на целите на обработване;
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, “Грийнтек Про” ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
– изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Грийнтек Про” ЕООД?
23.3. (1) “Грийнтек Про” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

– Регистрация на потребител в www.egosbaby.com и изпълнение на получените поръчки за предлаганите от нас стоки.
– Изпращане на информационни съобщения относно направените поръчки.
– Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
– изпращане на индивидуални съобщения с цел подобряване и индивидуализиране на предоставяната услуга;
– изпращане на информационни и маркетингови съобщения.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за доставка на поръчка, снимка)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Приготвяне и изпращане на направените поръчки; 4) публикуване на коментари
Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в www.egosbaby.com, между “Грийнтек Про” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които “Грийнтек Про” ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “Грийнтек Про” ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) “Грийнтек Про” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– расов или етнически произход;
– политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от “Грийнтек Про” ЕООД само от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
23.4. (1) “Грийнтек Про” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в www.egosbaby.com. След изтичането на този срок, “Грийнтек Про” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
23.5. (1) “Грийнтек Про” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
23.6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Грийнтек Про” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на чрез искане в свободен текст на електронна поща hello@egosbaby.com . Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
23.7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “Грийнтек Про” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “Грийнтек Про” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Грийнтек Про” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

(5) Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Право на коригиране или попълване
23.8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “Грийнтек Про” ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
23.9.(1) Вие имате правото да поискате от “Грийнтек Про” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Грийнтек Про” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

(2) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Грийнтек Про” ЕООД на електронен адрес hello@egosbaby.com.

Право на ограничаване
23.10. Вие имате право да изискате от “Грийнтек Про” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Грийнтек Про” ЕООД да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– “Грийнтек Про” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
-Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Грийнтек Про” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
23.11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Грийнтек Про” ЕООД с искане на електронен адрес hello@egosbaby.com.

(2) Вие можете да поискате от “Грийнтек Про” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
23.12. Вие можете да поискате от “Грийнтек Про” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Грийнтек Про” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
23.13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Грийнтек Про” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
23.14. (1) Ако “Грийнтек Про” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
-е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
-уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
23.15. За изпълнение на Вашите поръчки, “Грийнтек Про” ЕООД предоставя Вашите имена, телефон, имейл и адрес за доставка на транспортната /куриерска/ компания, която доставя поръчките.
“Грийнтек Про” ЕООД съхранява всички Ваши данни на наетите по договор хостинг услуги от хостинг компания на територията на България. “Грийнтек Про” ЕООД предоставя Вашите имейл и имена на email маркетинг платформа, чрез която се изпращат уведомителни и маркетинг съобщения от “Грийнтек Про” ЕООД към Вас. „Грийнтек Про“ ЕООД предоставя Вашите имена и данни за фактура на външна счетоводна кантора. В случай на необходимост „Грийнтек Про“ ЕООД, за защита на своите интереси, може да предостави Вашите имена, имейл, телефон и адрес на адвокатска кантора. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.
Всички гореизброени лица са компании стриктно изпълняващи разпоредбите на GDPR.

23.16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

23.17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез искане във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Грийнтек Про” ЕООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. “Грийнтек Про” ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то “Грийнтек Про” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.egosbaby.comна своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазина www.egosbaby.comе собственост на “Грийнтек Про” ЕООД.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Грийнтек Про” ЕООД, съобразно българското законодателство.

X. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

29. Използвайки услугите предоставяни от www.egosbaby.com Вие се съгласявате, че “Грийнтек Про” ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Повече информация можете да намерите тук.
“Грийнтек Про” ЕООД
Гр. София, жк. Люлин 4, бл. 427В
Телефон: 0893 502 702
ЕИК: 175389399

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на “Грийнтек Про” ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.
Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът Ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.
Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки
ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията Ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.
Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.
Вмъкнато съдържание от други уебсайтове
Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.
Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.